پیام والی

1 year 5 months ago

تحکیم صلح و ثبات، رسیدن به انکشاف و رشد و متوازن اقتصادی و عرصه خدمات بهتر از طریق پروسه های عادلانه و دموکراتیک در سطح ولایت و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی همه باشنده گان ولایت بلخ.

محمد فرهاد عظیمی
123