اعلان انترنت مقام ولایت بلخ

تاریخ نشر: Nov 26, 2019

تاريخ خاتمه: Dec 02, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

مقام ولایت بلخ در نظر دارد امور خدماتی انترنت سال مالی 1399 را که به ( 10 MB ) انترنت دیدیکت ماهوار مبلغ 47400 افغانی معه 5 IP اضافه ماهوار ( 8058 ) افغانی و کرایه برق و آنت ماهوار مبلغ ( 1975 ) افغانی ماهوار با شرکت مخابراتی افغان تیلی کام عقد قرار داد نماید، شرکت های مخابراتی که خواهش عقدقرارداد را داشته باشند و کمتر از قیمت مذکور قرارداد نمایند بعداز نشر اعلان الی مدت یک هفته درخواست ارائه و خودشان در روز معینه غرض داوطلبی آفرگشائی به دفتر کاری ریاست مالی واداری مقام ولایت حاضر و شرطنامه را ملاحظه نمایند.