اعلان قرارداد اجناس مورد ضرورت مقام ولایت

تاریخ نشر: Nov 26, 2019

تاريخ خاتمه: Dec 14, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

مقام ولایت بلخ با ولسوالی های 14 گانه و شهرک بندری حیرتان در نظر دارد تیل، روغنیات، پرزه جات و سایط ، خدمات انترنتی ، تجهیزات کمپیوتر، مفروشات ، قرطاسیه ، تجهیزات برقی ضرورت سال مالی 1399 خویش را عقد قرارداد نماید.

بناءً افراد، اشخاص و شرکت های که خواهش عقد قرارداد را داشته باشند از نشر اعلان الی 21 یوم تقویمی درخواست خویش را به ریاست مالی و اداری مقام ولایت بلخ سپرده شرطنامه اخذ و خودشان به روز معینه به دفتر کاری رئیس مالی واداری حاضر شوند تامینات نقداً اخذ میگردد.