اعلان اکمال تجهیزات ریاست معارف ولایت بلخ

تاریخ نشر: Sep 11, 2019

تاريخ خاتمه: Oct 01, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست معارفت بلخ از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت منماید تا در پروسه داوطلبی تجهیزات بمنظور اکمال ریاست معارف بلخ اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت ( 1000 ) یک هزار افغانی پول غیرقابل برگشت از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف منزل اول دهلییز دست راست شعبه اول بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و رعایت طرزالعمل تدارکات خانه پری و بطور سربسته از تاریخ نشراعلان الی مدت 21 یوم کاری  ( ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز سه شنبه 26 سنبله1398 ) به مدیریت تهیه و تدارکات ریاست معارف ارائه نماید، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نیست.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی مبلغ ( 200000 ) دوصد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی تاریخ 26 سنبله 1398 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در سالون ریاست معارف منزل اول تدویر میگردد.