اعلان خریداری وسایط مودل جدید

تاریخ نشر: Aug 22, 2019

تاريخ خاتمه: Oct 06, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره شاروالی مزارشریف در نظر دارد تا یکتعداد وسایط ذیل را تهیه و خریداری نماید.

1- هینو دمترک مودل جدید شش سلندره دیزلی بتعداد 6 عراده.

2- موتر پرس کثافات مودل جدید شش سلندره دیزلی بتعداد دو عراده.

3- لیفت کرن مودل جدید شش سلندره دیزلی یک عراده.

4- موتر جاروب مودل جدید شش سلندره دیزلی دو عراده.

5- موتر لوش کش مودل جدید شش سلندره دیزلی دو عراده.

6- موتر دستگاه درخت کش مودل جدید شش سلندره دیزلی یک عراده.

7- تراکتور جاپانی مودل جدید شش سلندره دیزلی یک عراده.

8- موتر کاماز مودل جدید هشت سلندره دیزلی دو عراده.

شرکت ها و موسساتیکه خواهش داوطلبی آنرا طور قرارداد داشته باشند، درخواست های خویشرا از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی بمدیریت قـــــــرارداد های شاروالی مزارشریف سپـــــــــــــــرده و خود شان بروز معینه نزد هیئت مراجعه شرط شمول عدم باقیداری بوده شرطنامه را ملاحظه و تضمینات نقداً اخذ میگردد.