اعلان پخته سازی جوی جناح سرک جاده مسعود شهید

تاریخ نشر: Sep 12, 2019

تاريخ خاتمه: Oct 05, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره شاروالی مزار شریف در نظردارد تا جوی جناح سرک جاده مسعود شهید ( اعتبار از آپارتمان چینی فروشی الی سرک پشتنی بانک ) را به شکل پخته و اساسی مطابق نقشه اعمار نماید.

شرکتها و موسساتیکه خواهش داوطلبی آنرا طور قرارداد  داشته باشند در خواست های خویشرا از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی بمدیریت قراردادهای شاروالی مزارشریف سپرده و خود شان بروز معینه نزد هیئت مراجعه شرط شمول عدم باقیداری بوده شرطنامه را ملاحظه و تضمینات نقداً اخذ میگردد.