اعلان مناقصه تعمیر ریاست امور مهاجرین

تاریخ نشر: Sep 04, 2019

تاريخ خاتمه: Sep 25, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست امور مهاجرین در تعمیر محترم عبدالفیاض فرزند سلیم که در پنج طبقه دارای 14 باب اطاق با محلقات میباشد طور ماهوار در بدل کرایه مبلغ ( 40000 ) افغانی جابجا بوده ازینکه قرارداد آن تکمیل گردیده و برای مدت شش ما دیگر تجدید قرار داد مینماید اشخاص و موسسات که همچو تعمیر داشته و بکرایه کمتر بدهند از تاریخ نشر اعلان الی مدت بیست و یک یوم در خواستی های خویشرا بریاست امور مهارجرین واقع کارته اتقاق مقابل لوژستیک قوماندانی محترم امنیه ولایت بلخ بسپارند.