شرکت تجارتی ( باسط حارث لمتد )

تاریخ نشر: Sep 02, 2019

تاريخ خاتمه: Sep 17, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شرکت تجارتی ( باسط حارث لمتد ) تجهیزات برقی مورد ضرورت دفاتر مقام ولایت ، ولسوالی های چهارده گانه بشمول ریاست شهرک بندری حیرتان برنده داوطلبی گریده و میخواهد عقد قرار داد نمایند در صورتکیه مسولیت و باقیداری داشته باشند الی مدت یک هفته به ریاست مالی و اداری مقام ولایت بلخ اطلاع دهند.