اعلان تدارکاتی مقام ولایت و ولسوالی های چهارده گانه

تاریخ نشر: Jun 30, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 19, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

مقام محترم ولایت بلخ برای تعمیر جدید خویش، و ولسوالی های چهاده گانه بشمول ریاست بندری شهرک حیرتان در سال مالی 1398 به مفروشات ضرورت دارد، اشخاص و افراد  و شرکت های تجارتی که خواهش داوطلبی و عقد قرارداد را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی مدت سه هفته تقویمی یا ( 21 ) روز درخواستی های شان را به مدیریت تهیه و تدارکات تسلیم نموده و خودشان بروز معینه غرض داوطلبی و آفرگشایی مراجعه نمایند.

نوت: شرطنامه ملاحظه و تامینات نقداً اخذ میگردد.