اعلان تدارکاتی مقام ولایت و ولسوالی های چهارده گانه

تاریخ نشر: May 30, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 21, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دفاتر مقام محترم ولایت بلخ با ولسوالی های چهارده گانه بشمول ریاست بندری شهرک حیرتان در سال مالی 1398 به تجهیزات برقی و قرطاسه باب ضرورد دارد ، اشخاص ، افراد و شرکت های تجارتی که خواهش داوطلبی و عقد قرارداد را داشته باشند، از تاریخ نشر اعلان الی مدت سه هفته تقویمی یا ( 21 ) روز درخواستی های شان را به مدیریت تهیه و تدارکات مقام ولایت تسلیم نموده و خودشان بروز معینه غرض داوطلبی و آفرگشایی مراجعه نمایند.

شرطنامه ملاحظه و تامینات نقداً اخذ میگردد.