اعلان تدارکاتی ولسوالی کشنده

تاریخ نشر: Jan 10, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دیوار احاطه ولسوالی محترم کشنده به پلسترکاری، انگاف کاری ، اعمار دوباب برج و اطاق تلاشی همچنان سیم خاردار بالای دیوار مذکور ضرورت است افراد و اشخاص و شرکت های ساختمانی که خواهش عقد قرار داد را داشته باشند بعداز نشر اعلان الی مدت 21 یوم در خواست های خویشرا بریاست مالی و اداری تسلیم نموده شرطنامه اخذ و خودشان جهت آفرگشائی بروز معینه به آمریت تهیه و خدمات تشریف بیاورند.