اعلانات ریاست امور سرحدات و قبائل

تاریخ نشر: Jan 10, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 31, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

یک باب آپارتمان دو اتاقه با ملحاقات و تجهیزات مکمل آن در موقعیت شهرک حیرتان به قیمت ماهوار ( 6000 ) شش هزار افغانی در سال 1398 مالی تجدید قرار داد می گردد.

کسانیکه دارای چنین آپارتمان بوده و کمتر به کرایه بدهند الی (21) یوم کاری بریاست امور سرحدات و قبایل مراجعه نمایند.