اعلانات تدارکاتی ریاست امور انتخاباتی بلخ در سال 1398

تاریخ نشر: Jan 07, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 31, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 ریاست امور انتخاباتی بلخ در سال 1398 برای جنراتور 65 کیلوات و سه عراده وسایط خویش نیاز به روغنیات ذیل دارد:

  • برای سه عراده موتر در یک ربع 1800 لیتر تیل دیزل
  • 6 عدد فلتر تیل مبلایل ، 6 عدد فلتر تیل ، 2 عدد فلتر هوا برای سه عراده  موتر در یک ربع
  • 63 لیتر مبلایل برای سه عراده موتر در ربع
  • برای جنراتور 65 کیلوات در یک ربع 4608 لیتر تیل دیزل
  • مبلایل برای جنراتور 65 کیلوات در ربع 30 لیتر
  • 3 عدد فلتر تیل ، 3عدد فلتر مبلایل ، 3 عدد فلتر هوا

اشخاص ، افراد و شرکت های تجارتی که خواهش داوطلبی را داشته باشند در خواست های خویش را ار تاریخ 1397/10/15 الی 1397/11/08 به قسمت سوم شهر نو مقابل قلعه ئی قل محمد ، تعمیر کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بلخ آورده و شرط نامه را ملاحظه نمایند.