ضرورت های مقام ولایت و ولسوالی های چهارده گانه در سال 1398

تاریخ نشر: Oct 28, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 19, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دفاتر مقام محترم ولایت بلخ با ولسوالی های چهادر ده گانه بشمول ریاست بندری شهرک حیرتان در سال 1398 به تجهیزات برقی و سامان آلات کمپیوتری، پرزه جان و روغنیات چرب کننده ، تیل مورد ضرورت وسایط، خدمات امنیتی، خدمات انترنتی، مفروشات، محروقات و ترمیم ساختمانها ضرورت دارد، اشخاص و افراد و شرکت های تجارتی وساختمانی که خواهش داوطلبی و عقد قرارداد را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی مدت بیست و یک روز درخواستی های شانرا بمدیریت تهیه و تدارکات تسلیم و خودشان بروز معینه غرض داوطلبی و آفرکشائی مراجعه نمایند.

شرطنامه ملاحظه و تامینات نقداً اخذ میگردد.