داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان انترنت مقام ولایت بلخ
مقام ولایت بلخ در نظر دارد امور خدماتی انترنت سال مالی 1399 را که به ( 10 MB ) انترنت دیدیکت ماهوار مبلغ 47400 افغانی معه 5 IP اضافه ماهوار ( 8058 ) افغانی و کرایه برق و آنت ماهوار مبلغ ( 1975 ) افغانی ماهوار با شرکت مخابراتی افغان تیلی کام عقد...
Nov 26, 2019 Dec 02, 2019
اعلان قرارداد اجناس مورد ضرورت مقام ولایت
مقام ولایت بلخ با ولسوالی های 14 گانه و شهرک بندری حیرتان در نظر دارد تیل، روغنیات، پرزه جات و سایط ، خدمات انترنتی ، تجهیزات کمپیوتر، مفروشات ، قرطاسیه ، تجهیزات برقی ضرورت سال مالی 1399 خویش را عقد قرارداد نماید. بناءً افراد، اشخاص و شرکت...
Nov 26, 2019 Dec 14, 2019
اعلان پخته سازی جوی جناح سرک جاده مسعود شهید
اداره شاروالی مزار شریف در نظردارد تا جوی جناح سرک جاده مسعود شهید ( اعتبار از آپارتمان چینی فروشی الی سرک پشتنی بانک ) را به شکل پخته و اساسی مطابق نقشه اعمار نماید. شرکتها و موسساتیکه خواهش داوطلبی آنرا طور قرارداد داشته باشند در خواست های...
Sep 12, 2019 Oct 05, 2019
اعلان اکمال تجهیزات ریاست معارف ولایت بلخ
ریاست معارفت بلخ از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت منماید تا در پروسه داوطلبی تجهیزات بمنظور اکمال ریاست معارف بلخ اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت ( 1000 ) یک هزار افغانی پول غیرقابل برگشت از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات...
Sep 11, 2019 Oct 01, 2019
اعلان مناقصه تعمیر ریاست امور مهاجرین
ریاست امور مهاجرین در تعمیر محترم عبدالفیاض فرزند سلیم که در پنج طبقه دارای 14 باب اطاق با محلقات میباشد طور ماهوار در بدل کرایه مبلغ ( 40000 ) افغانی جابجا بوده ازینکه قرارداد آن تکمیل گردیده و برای مدت شش ما دیگر تجدید قرار داد مینماید اشخاص و...
Sep 04, 2019 Sep 25, 2019
شرکت تجارتی ( باسط حارث لمتد )
شرکت تجارتی ( باسط حارث لمتد ) تجهیزات برقی مورد ضرورت دفاتر مقام ولایت ، ولسوالی های چهارده گانه بشمول ریاست شهرک بندری حیرتان برنده داوطلبی گریده و میخواهد عقد قرار داد نمایند در صورتکیه مسولیت و باقیداری داشته باشند الی مدت یک هفته به ریاست...
Sep 02, 2019 Sep 17, 2019
اعلان خریداری وسایط مودل جدید
اداره شاروالی مزارشریف در نظر دارد تا یکتعداد وسایط ذیل را تهیه و خریداری نماید. 1- هینو دمترک مودل جدید شش سلندره دیزلی بتعداد 6 عراده. 2- موتر پرس کثافات مودل جدید شش سلندره دیزلی بتعداد دو عراده. 3- لیفت کرن مودل جدید شش سلندره...
Aug 22, 2019 Oct 06, 2019
اعلان تدارکاتی مقام ولایت و ولسوالی های چهارده گانه
مقام محترم ولایت بلخ برای تعمیر جدید خویش، و ولسوالی های چهاده گانه بشمول ریاست بندری شهرک حیرتان در سال مالی 1398 به مفروشات ضرورت دارد، اشخاص و افراد و شرکت های تجارتی که خواهش داوطلبی و عقد قرارداد را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی مدت سه...
Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
اعلان تدارکاتی مقام ولایت و ولسوالی های چهارده گانه
دفاتر مقام محترم ولایت بلخ با ولسوالی های چهارده گانه بشمول ریاست بندری شهرک حیرتان در سال مالی 1398 به تجهیزات برقی و قرطاسه باب ضرورد دارد ، اشخاص ، افراد و شرکت های تجارتی که خواهش داوطلبی و عقد قرارداد را داشته باشند، از تاریخ نشر اعلان الی...
May 30, 2019 Jun 21, 2019
اعلان تدارکاتی ولسوالی کشنده
دیوار احاطه ولسوالی محترم کشنده به پلسترکاری، انگاف کاری ، اعمار دوباب برج و اطاق تلاشی همچنان سیم خاردار بالای دیوار مذکور ضرورت است افراد و اشخاص و شرکت های ساختمانی که خواهش عقد قرار داد را داشته باشند بعداز نشر اعلان الی مدت 21 یوم در خواست...
Jan 10, 2019 Feb 08, 2019
صفحه 1 از 2
قبل12بعد