داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکاتی مقام ولایت و ولسوالی های چهارده گانه
مقام محترم ولایت بلخ برای تعمیر جدید خویش، و ولسوالی های چهاده گانه بشمول ریاست بندری شهرک حیرتان در سال مالی 1398 به مفروشات ضرورت دارد، اشخاص و افراد و شرکت های تجارتی که خواهش داوطلبی و عقد قرارداد را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی مدت سه...
Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
اعلان تدارکاتی مقام ولایت و ولسوالی های چهارده گانه
دفاتر مقام محترم ولایت بلخ با ولسوالی های چهارده گانه بشمول ریاست بندری شهرک حیرتان در سال مالی 1398 به تجهیزات برقی و قرطاسه باب ضرورد دارد ، اشخاص ، افراد و شرکت های تجارتی که خواهش داوطلبی و عقد قرارداد را داشته باشند، از تاریخ نشر اعلان الی...
May 30, 2019 Jun 21, 2019
اعلان تدارکاتی ولسوالی کشنده
دیوار احاطه ولسوالی محترم کشنده به پلسترکاری، انگاف کاری ، اعمار دوباب برج و اطاق تلاشی همچنان سیم خاردار بالای دیوار مذکور ضرورت است افراد و اشخاص و شرکت های ساختمانی که خواهش عقد قرار داد را داشته باشند بعداز نشر اعلان الی مدت 21 یوم در خواست...
Jan 10, 2019 Feb 08, 2019
اعلانات ریاست امور سرحدات و قبائل
یک باب آپارتمان دو اتاقه با ملحاقات و تجهیزات مکمل آن در موقعیت شهرک حیرتان به قیمت ماهوار ( 6000 ) شش هزار افغانی در سال 1398 مالی تجدید قرار داد می گردد. کسانیکه دارای چنین آپارتمان بوده و کمتر به کرایه بدهند الی (21) یوم کاری بریاست امور...
Jan 10, 2019 Jan 31, 2019
اعلانات تدارکاتی ریاست امور انتخاباتی بلخ در سال 1398
ریاست امور انتخاباتی بلخ در سال 1398 برای جنراتور 65 کیلوات و سه عراده وسایط خویش نیاز به روغنیات ذیل دارد: برای سه عراده موتر در یک ربع 1800 لیتر تیل دیزل 6 عدد فلتر تیل مبلایل ، 6 عدد فلتر تیل ، 2 عدد فلتر هوا برای سه عراده موتر...
Jan 07, 2019 Jan 31, 2019
ضرورت های مقام ولایت و ولسوالی های چهارده گانه در سال 1398
دفاتر مقام محترم ولایت بلخ با ولسوالی های چهادر ده گانه بشمول ریاست بندری شهرک حیرتان در سال 1398 به تجهیزات برقی و سامان آلات کمپیوتری، پرزه جان و روغنیات چرب کننده ، تیل مورد ضرورت وسایط، خدمات امنیتی، خدمات انترنتی، مفروشات، محروقات و ترمیم...
Oct 28, 2018 Nov 19, 2018