داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ضرورت های مقام ولایت و ولسوالی های چهارده گانه در سال 1398
دفاتر مقام محترم ولایت بلخ با ولسوالی های چهادر ده گانه بشمول ریاست بندری شهرک حیرتان در سال 1398 به تجهیزات برقی و سامان آلات کمپیوتری، پرزه جان و روغنیات چرب کننده ، تیل مورد ضرورت وسایط، خدمات امنیتی، خدمات انترنتی، مفروشات، محروقات و ترمیم...
Oct 28, 2018 Nov 19, 2018