زندگی نامه والی بلخ

زنده گی نامه مختصرالحاج محمد اسحاق  رهگذر

محترم الحاج محمد اسحاق رهگذر چهرۀ تابناک جهاد ومقاومت این خطۀ دلیران است! الحاج محمد اسحاق رهگذر فرزند حاجی محمد رسول درسال1345 درناحیه چهارم ولایت بلخ در یک فامیل روشن، متدین و آزاده که از مردمان بومی بلخ میباشند دیده به جهان گشود تحصیلات ثانوی خود را درلیسۀ عالی باختربه پایان رساند. اومیخواست مانند هرنو جوان دیگر شامل دانشگاه شده وتحصیلات خود را ادامه دهد که هجوم بیگانگان برکشور این شخصت آگاه را به دو راهی قرار داد، یکی ادامه تحصل و دیگری دفاع از دین، وطن وملت، الحاج محمد اسحق رهگذر که هنوز نوجوان بیش نبود با احساس مسئوولیت و درک دقیق از اوضاع با قلب مملو از داعیۀ وطن دوستی راه مبارزه را انتخاب نموده وارد سنگرهای داغ نبردعلیه اشغالگران قشون سرخ شوروی گردید و دوشا دوش سایر رزمندگان آزادی خواه تحت قیادت فرزند آزادمنش بلخ باستان استاد ذبیح الله شهید به مبارزات خود پرداخت که مشت کوبنده بر دهن کمونیسم زدن شوروی سابق رابه زانو در آورد. در سال 2010 شامل دانشگاه دولتی کشور تاجیکستان گردید و در رشته اداره و تجارت تحصیلات عالی خود را ادامه داد و در سال 2015 از آن دانشگاه فارغ گردیده اند .

الحاج محمد اسحاق رهگذر در طی سی سال درسنگر های جهاد ومقاومت برای حفاظت ازدین، نوامیس ملی، عزت وآزادی افغانستان دوشا دوش مرد اندیشه، حماسه و سازندگی محترم استاد عطامحمدنور فرزند پرافتخار کشور قهرمانانه رزمید وبهترین سالهای جوانی وزنده گی خویش را از موقف یک جوان مجاهد تا فرمانده جبهات مختلف ولایت بلخ وقف فریضه و وجیبۀ مقدس جهاد و دفاع از دین مبین اسلام، آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان نمود وتحت هیچ فشاری مبارزات آزادی خواهی را ترک نگفته است آری! الحاج محمد اسحاق رهگذر بعد ازپیروزی مقاومت برحق مردم افغانستان به رهبری سردار آزدگان شهیداحمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور بنا برمدیریت وتوانایی که داشت سمت والی بلخ را به دوش گرفت و تا مدت بر دوش داشتن این سمت وظیفۀ خود را بهتر ازآنطور که توقع میرفت به پیش برد.

به اختیار قرار دادن ششصد جریب زمین به دانشگاه بلخ جهت اعمار ساختمان اداری و تدریسی در قسمت شهر نو مزارشریف واجرای قبالۀ آن به امضای شخص خودش که فعلاً کار ساختمان آن تقریبا به اتمام رسیده است ، زمانی صورت گرفت که چندین سال از تأسیس دانشگاه بلخ میگذشت و درحدود5000دانشجو مصروف آموزش در آن بودن ولی از خود کدام جای و آدرس مشخص نداشت و در تعمیرانستیتوت نفت وگازبه سرمیبرد واکنون تقریبا سی هزار دانشجو از آن بهره میبرند. نصب صدها کدر ولایت بلخ در بست های مختلف موسسات دولتی وغیر دولتی. - مسترد ساختن زمین های دولتی اطراف باغ حضور از تصرف اشخاص و افراد غاصب وتوزیع واجرای قبالۀ آن به ادارات دولتی جهت اعمار ساختمان های اداری درحالیکه اکثر این ادارات به اپارتمان های کرایی بودو باش داشتند.مونه های اندکی است از کاری های که این مرد نیک اندیش برای ملت و نسل جوان این ولایت در مدت که سمت والی بلخ ونماینده مردم بلخ را در پارلمان را داشت انجام داده است .لحاج محمد اسحاق رهگذر در انتخابات پارلمانی دو دوره قبل با درک اوضاع خود را به ولسی جرگه یاشورای ملی نامزد نمود که با حمایت شما ملت قهرمان و مجاهد پرور بلندترین آراء را درسطح ولایت بلخ اخذنمود و راهی شورای ملی گردید که درطول این چندسال باکمال صداقت ایمانداری وتعهد ازموکلین خود نمایندگی نموده صدای رسا وخاری چشم بود برای هر نابه کار و قانون گریز.