روز بین المللی حفاظت از محیط زیست چطور به وجود آمد ؟

 

روز بین المللی حفاظت ازمحــــیط زیست چطوربه وجود آمد ؟                     

رشد و انکشاف سریع  صنعتی  شدن جهان  و استعمال  سلاح های زهری و خطر ناک در جنگ ها ی اول و دوم جهانی  باعث آن گردید که صدمات و زیان های را به محیط ما وارد نماید ، و منا طق سبز را به دشت و بیا بان ها مبدل سازد  ، همان بود که انسان های وقت  درک و قبول کردند که بسیار جفای بزرگ و بی اندازه ای را انجام داده اند  ، حالا وقت آن رسیده است که این جفای بزرگ و بی اندازه را جبران کنند که در کنار اقدامات و انکشاف  در عرصــــــــــــــه های مختلف در بخش حفاظت ازمحـــــــــــــیط زیست نیزفکروتوجــــــــــــــــــه  باید صورت بگیرد.                                                                                                   در سال 1972  در کشور سویدن  شهر ستو کهلم  پایتخت آن  ، یک کنفرانس بین المللی  تحت عنوان  ( انسان و محیط زیست ) دایر گردید  که بعد از بحث های زیاد در همین کنفرانس کشور های عضو یک موا فقتنامه را امضا کردند و روز بین المللی  خفاظت از محیط زیست را به رسمیت شنا ختند و اداره  بنام اداره حفاظت محیط زیست ملل متحد  UNEP) ( را به وجود آوردند.

که هرسال از طرف این دفتر طی مرا سم خاص روز بین المللی حفاظت محیط زیست تجلیل میگردد .

در سال 1987  برای بار نخست از روز بین المللی حفاظت از محیط زیست  در کشور کینیا  طی یک کنفرانس بین المللی تجلیل بعمل آورده شد  .

هدف ازنامگذاری و تجلیل از این روز این بود که   به مردم آگاهی عامه همگانی داده شود تا محیط خود را پاک نگهدارند  ، دولت ها و حکومات  را هم متوجه کار های شان سازند .

همه ساله از این روز  بتاریخ  5 جون مطابق 15 جوزا (هجری خورشیدی ) در سراسر جهان  تجلیل و یاد بود میگردد . این روز در بسیاری ازکشور ها  به گونه های مختلفی تجلیل میگردد  بعضی با راه پیمائی ها و اعترا ضات  صلح آمیز ، بعضی ها با   نمایش نما یشگا ه ها   ، بعضی ها توسط نوشتن  مقا لات ونشر   اعلا میه ها  ، بعضی ها با رسامی  تصاویر  زیبای طبیعت و به اشکال گو نا گون تجلیل مینما یند .

مردمان خوشبخت کسانی استند که با غرس نهال و درختان و گلها  و پاک کاری محیط خود تجلیل نما یند .

برای تجلیل از روز جهانی محیط زیست از طرف ملل متحد هر ساله یک شعار تعین میگردد که البته این شعار به اساس  درک مشکلات که جهان به ان مواجه است تعین میگردد .  شعار سال 2016 پنج جون  مصادف به 16 جوزای سال 1395   از سوی دفتر ملل متحد  تحت عنوان ( تجارت غیر قانونی حیات وحش  قابل تحمل نیست  ) برگزیده شده است  تجلیل گردید   . شعار سال 2017 (من با طبیعیت هستم) تجلیل میگردد.

علم محیط زیست  در افغانستان یک علم جدید است  لازم است که در مورد ان معلومات ارایه گردد .

علم محیط زیست  را که در زبان انگلسی (ECOLOGY)ایکا لوجی   میگویند و یکی از  شاخه های علم بیو لوژی  یا علم حیات است میباشد . که از رابطه میان حیات زتده و محیط ما حول ان و سطح تغیرات گوناگون انرا تحت بحث و مورد مطالعه قرار میدهد .

کشور عزیز ما  افغانستان به اثر جنگ ها ی دهه های اخیر در هر قسمت  صدمه و زیان های را متقبل گشته  که یکی آن محیط زیست ما است .  استعمال سلاح های مختلف  ، استفاده  غیر فنی در صنعت نه تنها بر محیط زیست ما  اثر گذاشته است  بلکه باعث نگرانی  برای نسل های آینده نیز گردیده است ،  از قطع درختان و جنگلات  ، از بین بردن  سا حات حفاظت شده   ،  تخریب  منا بع زیستی  طبیعی و علفچرها  ، ازدیاد نفوس  ، عدم موجودیت کا نا لیزاسیون  منظم  ، سرک های خامه  ، استعمال سو خت فسیلی ، از دیاد و تراکم وسایط نقلیه  ، نبود محل  استندرد  برای جمع آوری و انبار کثافات و زباله ها ی شهری  و غیره  ،  از جمله همه آنها  مدیریت  نا سالم  عدم توجه مردم و حکومت  تمام آن  عوامل است که تا محیط زیست ما آلوده گردد .

برای اینکه حفاظت از صحت و سلامتی خود کرده با شیم باید برای  محیط پاک و سرسبز  دست به دست هم داده  اقدامات  خستگی نا پذیر نمایم تا محیط پاک  که قسمت های مهم آن در برگیرنده  آب  ،  هوا  و خاک است که خداوند  ( ج ) برای انسانها  ارزانی داشته است   و از آن  برای رفاه  و شگوفائی استفاده بهینه و سالم  نما ئیم .

 توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه مو جودات  یکی از اصول  اساسی در بقای زندگی و استفاده از نعمات طبیعی است .    حفاظت ونگهداری محیط زیست وظیفه همه اقشار جامعه بوده لازم است  تا در این راستا سعی و تلاش نمائیم .  

تهیه وترتیب از سلطان عزیزاکرمی  کارشناس مبارزه با حوادث وحفظ محیط زیست مقام ولایت بلخ. با احترام    

15 جوزای 1396