محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان شام امروز از طریق ویدیو کنفرانس با والیان، قوماندانان قول اردو و امنیه ولایات، روسای امنیت ملی ولایات و روسای ولایتی کمیسیون های انتخاباتی در رابطه به تامین امنیت و شفافیت انتخابات ریاست جمهوری، صحبت کرد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان شام امروز از طریق ویدیو کنفرانس با والیان، قوماندانان قول اردو و امنیه ولایات، روسای امنیت ملی ولایات و روسای ولایتی کمیسیون های انتخاباتی در رابطه به تامین امنیت و شفافیت انتخابات ریاست جمهوری، صحبت کرد.

رئیس جمهور کشور به تمام مسوولین نظامی و ملکی دستور داد هر عملی که شفافیت انتخابات را زیر سوال ببرد به گونه جدی مورد تعقیب و پیگرد قرار دهند و به هیچ صورت در امور کاری کمیسیون های انتخاباتی مداخله نکنند.

رئیس جمهور کشور همچنان به والیان، قوماندان امینه روسای امنیت ملی هدایت داد تا روز انتخابات تمام توجه باید بالای تامین امنیت مراکز رای دهی، کاندیدان انتخاباتی ریاست جمهوری، روز انتخابات و انتقال مواد حساس انتخاباتی متمرکز باشند و در قسمت تشویق مردم جهت اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری تلاش نمایند و زمینه اشتراک را برای رای دهی فراهم سازند.