جلسه نوبتی شورای ولایتی دایر گردید.

جلسه نوبتی شورای ولایتی دایر گردید.
جلسه نوبتی شورای ولایتی امروز یکشنبه6 اسد 1398 تحت ریاست محمد اسحق رهگذر والی بلخ و با حضور رئیس شورای ولایتی واشتراک اعضای شورا در دفتر کاری مقام ولایت بلخ دایر گردید.
جلسه با تلاوت آیاتی از كلام الله مجید آغاز شد.
در ابتداء جلسه داکتر محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی صحبت نموده گفت: اعضاء شورای ولایتی همکار خوب با رهبری اداره محلی بلخ هستند و در راستای انجام خدمت به مردم هماهنگ و با مشوره یکدیگر برای بهبود رفاه مردم شریف ولایت بلخ و حل مشکلات آنها کار میکنند.
آقای حدید، در بخش از سخنانش در مورد مشکلات قطع خدمات شبکه های مخابراتی، فروش غیر قانونی سیمکارت های شبکه مخابراتی سلام و فروش کریدیت کارت های این شبکه به قیمت بلندتر نسبت به بهای تعیین شده پرداخته و خواهان رسیدگی مقام ولایت بلخ در این زمینه شد.
همچنان رئیس شورای ولایتی افزود: اشخاصیکه به اساس روابط و بر خلاف شایستگی و لیاقت در ادارات دولتی گماشته میشوند، سبب نگرانی مردم و اعضاء این شورای گردیده است. آقای حدید در این مورد نیز خواهان توجه رهبری مقام ولایت بلخ شد.
در ادامه رئیس شورای ولایتی روی مشکلات ولسوالی های ناامن ولایت بلخ صحبت نموده و خواهان رسیدگی به این مشکلات شد.
در جریان این جلسه چندین از اعضای این شورا به مشکلات و تقاضاهای مردم ولایت بلخ پرداخته و خواهان رسیدگی و توجه رهبری مقام ولایت بلخ در این راستا شدند.
سپس محمد اسحاق رهگذر والی بلخ، این نشست را جمع بندی نموده گفت: شورای ولایتی همکار خوب با مقام ولایت می باشد و ما وظیفه داریم تا مشکلات مردم خویش را بشکل بنیادی حل نماییم.
والی بلخ برای رفع مشکلات مردم وعده همکار نموده و به ادارات مربوطه هدایات لازم را سپرد.