بنا بر دعوت وزارت فرهنگ کشور دوست و برادر ازبکستان از محترم محمد اسحق رهگذر والی بلخ، جهت اشتراک در فستیوال بین المللی هنر بخشی، ایشان جمعه گذشته که مصادف بود با ۱۴ حمل، عازم شهر ترمز ولایت سرخاندریا ازبکستان شدند.

بنا بر دعوت وزارت فرهنگ کشور دوست و برادر ازبکستان از محترم محمد اسحق رهگذر والی بلخ، جهت اشتراک در فستیوال بین المللی هنر بخشی، ایشان جمعه گذشته که مصادف بود با ۱۴ حمل، عازم شهر ترمز ولایت سرخاندریا ازبکستان شدند.
در سرحد اوزبیکستان از والی بلخ انور جان معاون ولایت سرخاندریا، آقای مراد رییس مرکز اموزشی افغان‌ها در ترمز، اقای سکندری کنسل افغانستان در ترمز، آقای حسن‌زاده نماینده وزارت خارجه افغانستان در فستیوال هنر بخشی، کنسل ازبکستان در مزارشریف و جمعی از جوانان، با نان و شیرینی از والی بلخ پذیرایی و استقبال کردند.

والی بلخ که با تشریفات ویژه اسکورت می‌شد، به مرکز آموزش جوانان افغان‌ در شهر ترمز رفته، در درب ورودی آن مرکز از جانب استادان و محصلین مرکز مورد پذیرایی قرار گرفتند. سپس ازشعبات و بخش‌های مرکز آموزشی توسط رییس و استادان این مرکز به والی بلخ تشریح میگردید بازدید به عمل آورد.

بعدا والی بلخ در سالون کنفرانس‌های این مرکز، در نشست محصلین اشتراک کردند.
سپس والی بلخ به دیدار زیارت‌گاه امام ابو محمد شیخ ترمزی رفته و به زیارت ترمزی بابا پیوستند. همچنان والی بلخ بنا بر دعوت والی سرخاندریا، به ملاقات وی در مقام ولایت سرخاندریا رفته و روی مسایل مختلف، به تبادل افکار پرداختند. همچنان والی طی این سفر اش از کنسولگری افغانستان در شهر ترمز نیز بازدید نموده و برای آقای سکندری کنسل و همکاران شان آرزوی موفقیت نمودند.