#نهم_حوت از روز ملی حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور امروز در قوماندانی قول اردو 209 شاهین با حضور داشت محمد اسحق رهگذر والی بلخ و تورنجـــــــنرال ولی محمد احمدزی قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین گرامی داشت بعمل آمد.

#نهم_حوت
از روز ملی حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور امروز در قوماندانی قول اردو 209 شاهین با حضور داشت محمد اسحق رهگذر والی بلخ و تورنجـــــــنرال ولی محمد احمدزی قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین گرامی داشت بعمل آمد.