جلسه نوبتی اداری مقام ولایت بلخ دایر گردید.

جلسه نوبتی اداری مقام ولایت بلخ دایر گردید.

جلسه اداری مقام ولایت به روز دوشنبه مورخ 5 حوت 1397 تحت ریاست محمد اسحق رهگذر والی بلخ و با اشتراک روسای ادارات دولتی در تالار جلسات مقام ولایت بلخ برگزار گردید.

نخست جلسه با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید آغاز شد، سپس محمد اسحق رهگذر طی صحبت رهنمودی در مورد برگزاری جنش با شکو نو روز هدایات لازم را به رؤسای کمیسیون های هشتگانه برگزاری جشن نو روز سپرد.

والی بلخ گفت: مدتی کم باقی مانده برای برگزاری جشن نو روز 1398 لازم است که هرچه عاجل همه کار و فعالیت عملی آغاز شود و در قسمت غرس نهال و حفظ مراقبت توجه جدی صورت گیرد، مالکین آپارتمان ها برای نگهداشت نهال های غرس شده توجه جدی کنند.
والی بلخ به فرمانده امینه هدایت داد تا سلاح و موتر های فاقد اسناد و فلم سیاه را بدون استثنا جمع آوری کند و از گشت وگذار افراد مسلح غیر مسوول در شهر مزار شریف جلوگیری شود و نیز از موتر شویی ها که در کنار جاده ها شهر به ویژه در ساحه قلعه غازی ها، پولیس وظیفه برقراری نظم انضبات و امنیت شهر را دارد.

والی بلخ در ادامه افزود: قرار مشاهده و شکایات شهروندان یک تعداد پمپ استیشن های تیل و گاز در نزدیکی خانه های مسکونی فعالیت دارند و باید مسوولین ادارات مربوط در این قسمت توجه جدی و قاطع نمایند.

آقای رهگذر در بخش اخیر صحبت های خویش اظهار امیدواری کرد که به همکاری مردم و هماهنگی خوب بین ادارات دولتی و تمامی نیرو های امنیتی و دفاعی جشن نوروز 1398 را بشکل بهتر و شکومند برگزار خواهد شد.

بعدآ قوماندان گارنیزیون شهری در این نشست از فعالیت ها، کارکرد و دست‏آورد یک هفته گذشته این قوماندانی گزارش مفصل را به اعضا مجلس ارایه داشت.

سپس والی بلخ و اعضای مجلس به پیشنهادات برخی ادارات ولایت بلخ پرداخته و به اتفاق آراء آنها را تصویب نمودند