رئیس جدید ریاست عدلیه ولایت بلخ معرفی شد

رئیس جدید ریاست عدلیه ولایت بلخ معرفی شد.

امروز دوشنبه 5 قوس در جلسه اداری ولایت بلخ، با حضور مسوولین ادارات دولتی، امین الله امینی، از سوی داکترذکیه عادلی معین اجتماعی وزارت عدلیه و محمد اسحق رهگذر والی بلخ به صفت رئیس جدید ریاست عدلیه ولایت بلخ معرفی گردید.

محمد اسحق رهگذر والی بلخ، از کارکرد های سید محمد جعفر مصباح قدردانی نمود و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد، والی بلخ تقرر امین الله امینی را به صفت رئیس عدلیه ولایت بلخ تبریک گفته و وعده همکاری را سپرد.
معین وزارت عدلیه؛ تغییر و تبدیل را یک اصل برای اصلاحات دانست و از از کارکرد آقای مصباح نه تنها در ریاست عدلیه ولایت بلخ بلکه در چوکات این وزارت قابل قدر و ستایش خواند.

داکتر محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی، به نمایندگی از مردم ولایت بلخ از آقای مصباح در تطبیق یکسان قانون ابراز تشکر و برای رئیس جدید ریاست عدلیه آرزو موفقیت کرد.

سپس سید محمد جعفر مصباح رئیس پیشین ریاست عدلیه از همکاری مردم، مامورین دولتی و نمایندگان مردمی در طول دوره ی ماموریتش سپاسگزاری کرد.

بعدآ آقای امین الله امینی رئیس جدید ریاست عدلیه، تعهد سپرد که با تمام توان برای مردم بلخ، صادقانه خدمت خواهد کرد.

در پایان این نشست تقدیرنامه مقام ولایت برای رئیس پیشین ریاست عدلیه توسط والی بلخ و رئیس شورای ولایتی تفویض شد.