محمد اسحاق رهگذر والی بلخ، در دفتر کارش با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر دیدار کرد

 

محمد اسحاق رهگذر والی بلخ، در دفتر کارش با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر دیدار کرد.

26 اسد
1397
محمد اسحاق رهگذر والی بلخ، روی مبارزه مؤثر و عملی شدن بهتر پروژه های مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت بلخ، با پوهنوال سلامت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر دیدار و گفتگو نمود.

سلامت عظمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر در این دیدار، همکاری آن وزارت با مسوولان محلی ولایت بلخ در جهت تداوی معتادان و مبارزه با کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر اعلام نموده گفت: مواد مخدر يك نگراني جدي دولت افغانستان است. مبارزه با موادمخدر تنها مسؤوليت يك يا چند اداره نيست؛ بلکه نیازمند بسیج ملی را دارد.

محمد اسحاق رهگذر والی بلخ، ضمن سپردن وعده همکاری با وزارت در امر تطبیق برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در ولایت بلخ، با بیان گوشه ای ازدستاوردهای اداره محلی در امر مبارزه با کشت، قاچاق و همچنین تداوی معتادان، خواستار همکاری بیشتر این وزارت شد.

آقای رهگذر، علت گسترش کشت مواد مخدر در سه ولسوالی ولایت بلخ را ناامنی عنوان نمود. والی بلخ،در مورد1250 معتاد که بیدون سرپنا در گلدان ها شهر مزار شریف به سر میبرند صحبت نموده و خواهان تداوی و نگاداشت آنها از جانب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر شد.

همچنان طرفین وعده هرنوع همکاری را برای محو کامل زرع کوکنار این پدیده شوم و تداوی معتادان را سپردند.
ملاقات به آروزی، ترقی و پیشرفت وطن و استحکام روز افزون امنیت و آرامش دایمی خاتمه یافت.