بست سوم امور شوراهای محلی شورای ولایتی بلخ

مقام ولایت یک بست سوم آمریت انسجام امور شوراهای محلی شورای ولایتی بلخ را به اعلان رقابت آزاد گذاشته است.

اشخاص و افرادیکه سند لیسانس و دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه داشته باشند واجد شرایط شناخته شده و میتوانند از تاریخ نشراعلان الی مدت ده روز کاری فورمه های در خواستی بست مذکور را ار آمریت استخدام مقام ولایت بلخ ، دریافت نمایند.