ریاست مزار شاروالی بست های ذیل شامل تشکیل خویش را غرض جذب اشخاص و افراد واجدالشرایط به علان رقابت آزاد گذاشته است:

  1. مدیریت عمومی IFMS ( بست 4 ) یک بست.
  2. انجنیر برق ( بست 4 ) یک بست.
  3. انجنیر طرح و دیزاین GIS برای خانم ها ( بست 4 ) سه بست.
  4. مدیریت عمومی تنظیف وسرسبزی ( بست 4 ) یک بست.
  5. کارشناس محیط زیست ( بست 4 ) یک بست
  6. مدیریت مالی واداری نواحی دوازده گانه ( بست 4 ) دوازده بست.
  7. انجنیر ساختمان و بازسازی ناجیه پنجم ( بست 4 ) یک بست.
  8. انجنیر آبرسانی ( بست 4 ) یک بست.
  9. مدیریت عمومی تجارتی ( بست 4 ) یک بست.
  10. تعداد ( 15 ) بست های هفتم و هشتم کارکنان خدماتی ( اجیر )

اشخاص و افراد واجد شرایط که خواهش تقرر در بست های فوق الذکر را داشته باشند، میتواند از تاریخ نشر اعلان الی مدت ده روز کاری فورمه های درخواستی بست های مذکور را از ریاست های محترم مزار شاروالی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بلخ و آمریت استخدام مقام ولایت بلخ، دریافت نمایند.

از شایقین کار در بست های چهارم تقاضامندیم که حین مراجــــــــــــعه غرض اخذ فورمه درخواستی، سند تحصیلی لیسانس و سابقه کاری، در صورت داشتن سابقه کاری در موسسات غیردولتی اصل قرار داد خط وفورم مالــــــیه دهی خویش را با خود داشته باشند. در صورت نداشتن سند تحصیلی لیسانس و تجربه کاری یکساله لطفاً باعث ضیاع وقت خود و شعبات مربوطه نشوند.