مقام ولایت بلخ بست های ذیل را مجدداً به اعلان رقابت آزاد میسپارد

1) معتمد نقدی مقام ولایت بلخ          یک بست

2) معتمد جنسی مقام ولایت بلخ        یک بست

اشخاص و افراد واجد شرایط میتوانند بعداز نشر اعلان الی مدت ( 7 ) روز کاری فورمه های درخواستی بست های متذکره را از آمریت استخدام مقام ولایت اخذ نموده و بعد از خانه پری و ضم نمودن اسناد لازمه دوباره تسلیم نمایند.