بست های شاروال ولسوالی ها

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانسان برای اصلاح و ایحاد اداره سالم تامین بهتر مدیریت شهری استحکام شفافیت عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد الی تدویر انتخاابات شاروالی ها بست شاروالیها را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق طرزالعمل تقرر شاروالان ولایات به رقابت بسپارد.

بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در بست های متدکره کاندید نموده اشتراک نمایند.

عنوان وظیفه : شاروال

بست/ تعداد : رتبه سوم ( به تعداد 35 بست )

وزارت / اداره : اداره ارگانهای محلی

ولایات: بلخ ( بندرحیرتان ، شولگره، خلم ) بامیان ( یکاولنگ ) بدخشان ( کشم، بهارک، ارگو ) بغلان ( اندراب ، بورکه ، دوشی ) پروان ( جبل السراج، بگرام، غوربند ) تخار ( رستاق ، خواجه بهاوالدین، اشکمش) خوست( صبری) سرپل ( بلخاب ) فاریاب ( دولت آباد، آقینه) کابل ( میربجه کوت، سروبی، قره باغ ، شکردره ) کاپیسا ( حصه اول کوهستان ) کندز ( علی آباد، شیرخان بندر ) لغمان ( قرغه ئی ) لوگر ( محمد آغه ) ننگرهار ( کامه، سرخرود، غنی خیل ) هرات ( اوبه، گذره ) پکتیکا ( ارگون ).

تاریخ آغاز: 1397/09/26

تاریخ ختم: 1397/10/06

گزارش دهی به : دفتر ولایت و در مرکز به اداره ارگانهای محلی

هدف وظیفه : اداره، رهبری، انسجام و هماهنگی امرو شاروالی

 

شرایط اعلان بست : اشخاص واجد شرایط میتوانند از تاریخ نشر الی ختم اعلان درخواستی خلص سوانح و طرح خویش را در مرکز به ریاست عمومی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی تسلیم نماند. همچنان کاندیدان میتوانند اسناد فوق الذکر را به آدرس الکترنیکی district.mayors@gmail.com ارسال نموده و باید یاد آورد شد که تاریخ امتحان بعداز ترتیب لست مختصر ( شارت لست ) مشخص و به تمام کاندیدان ابلاغ میگردد. همچنان هنگام مراجعه یک قعه عکس و کاپی اسناد تحصیلی خویش را با خود داشته باشند.

قابل یادآوریست که به اساس فرمان شماره ( 92 ) مورخ 6/9/1397 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه کاندیدان در جریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هرنوع واسطه پیرامون تقرر شان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.