اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست سوم امور شوراهای محلی شورای ولایتی بلخ
مقام ولایت یک بست سوم آمریت انسجام امور شوراهای محلی شورای ولایتی بلخ را به اعلان رقابت آزاد گذاشته است. اشخاص و افرادیکه سند لیسانس و دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه داشته باشند واجد شرایط شناخته شده و میتوانند از تاریخ نشراعلان الی مدت ده...
May 05, 2019 May 12, 2019
ریاست مزار شاروالی بست های ذیل شامل تشکیل خویش را غرض جذب اشخاص و افراد واجدالشرایط به علان رقابت آزاد گذاشته است:
مدیریت عمومی IFMS ( بست 4 ) یک بست. انجنیر برق ( بست 4 ) یک بست. انجنیر طرح و دیزاین GIS برای خانم ها ( بست 4 ) سه بست. مدیریت عمومی تنظیف وسرسبزی ( بست 4 ) یک بست. کارشناس محیط زیست ( بست 4 ) یک بست مدیریت مالی...
Apr 10, 2019 May 11, 2019
مقام ولایت بلخ بست های ذیل را مجدداً به اعلان رقابت آزاد میسپارد
1) معتمد نقدی مقام ولایت بلخ یک بست 2) معتمد جنسی مقام ولایت بلخ یک بست اشخاص و افراد واجد شرایط میتوانند بعداز نشر اعلان الی مدت ( 7 ) روز کاری فورمه های درخواستی بست های متذکره را از آمریت استخدام مقام ولایت اخذ نموده و بعد از خانه...
Dec 31, 2018 Jan 07, 2019
بست های شاروال ولسوالی ها
اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانسان برای اصلاح و ایحاد اداره سالم تامین بهتر مدیریت شهری استحکام شفافیت عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد الی تدویر انتخاابات شاروالی ها بست شاروالیها را به...
Dec 22, 2018 Dec 28, 2018