اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مقام ولایت بلخ بست های ذیل را مجدداً به اعلان رقابت آزاد میسپارد
1) معتمد نقدی مقام ولایت بلخ یک بست 2) معتمد جنسی مقام ولایت بلخ یک بست اشخاص و افراد واجد شرایط میتوانند بعداز نشر اعلان الی مدت ( 7 ) روز کاری فورمه های درخواستی بست های متذکره را از آمریت استخدام مقام ولایت اخذ نموده و بعد از خانه...
Dec 31, 2018 Jan 07, 2019
بست های شاروال ولسوالی ها
اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانسان برای اصلاح و ایحاد اداره سالم تامین بهتر مدیریت شهری استحکام شفافیت عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد الی تدویر انتخاابات شاروالی ها بست شاروالیها را به...
Dec 22, 2018 Dec 28, 2018